About us

Sta­tioned in Roeselare


Get to know our fam­ily of cre­at­ive entrepreneurs

Hyp­nosis Dance Academy wordt ger­und door Steve Burggraeve en Sally Peire, samen hebben ze jar­en ervar­ing in de danswereld.

Hun organ­isat­or­ische en cre­at­ieve skills zijn dan ook een uit­stek­ende blend. Beiden een warm hart en zoveel lief­de voor hun dans­fam­ilie, hun passie straalt ervan af.

Voel je onmid­del­lijk thuis in hun #HOMEOFTHEHYP­NOS

Bij Hyp­nosis laten we max­im­um 28 dansers per cursus toe. Zo garander­en we kwal­iteit en per­soon­lijke feed­back, want elk van onze docenten is gespe­cial­iseerd in hun dansstijl. *

(video speelt enkel op laptop of pc af, nog niet op smartphone)

HDAC Base­camp | Groen­es­traat 170B Roeselare

HDAC The Nar­rows | Langebrug­straat 11B Roeselare

We vinden het belan­grijk dat dansen toegankelijk moet zijn voor iedereen, vandaar:

  • 5% kort­ing voor 2e, 3e … leden van het­zelf­de gez­in
  • 50% kort­ing voor per­son­en met een Roe­se­laarse Vrijetijdspas
  • 5% kort­ing op de tweede cursus met een jaartarief
  • 10% kort­ing vanaf de derde cursus met een jaartarief
  • 50% kort­ing vanaf de zesde cursus met een jaartarief
  • Trans­paran­te kos­ten­nota en detailberekeningen
  • Betalin­gen spreiden doorheen het sportjaar is mogelijk na overleg

Onze cursus­gelden zijn markt­con­form en heel com­pet­it­ief. Wed­den dat je ver­steld staat?

Get your tal­ent on track

We zoek­en non-stop naar cre­at­ieve cho­reo­grafen in Vlaander­en. Onze cursussen worden opgesplitst in fun en chal­lenge lessen, zo zijn wij het enige dan­s­centrum in Bel­gië die op deze mani­er te werk gaat. 

FUN = dans­lessen voor wie op zoek is naar ont­span­ning en plezier

CHAL­LENGE = dan­s­tech­nis­che lessen die extra train­ing thuis vergen

Hyp­nosis Dance Academy beschikt over 5 ruime dansstu­di­o’s en 2 privé-stu­di­o’s ver­deeld over 2 infra­struc­turen in eigen beheer aangevuld met een trendy bar, een ruime park­ing, ges­cheiden kleedruimtes, studeer­ruimte, lock­ers, rol­stoelv­riendelijk, gratis WIFI, GSM char­ging boxes, indi­viduele douches…


Check de blogberichten

Ont­dek de filo­sofie achter achter passie

New York one

Case Study - 16.04.2020

The devel­op­ment of a brand

Ontdek The devel­op­ment of a brand Case Study
Roller disco 1

Events - 13.06.2020

Get your quad skates from the attic! Op 17 okt is het weer zover!

Ontdek Get your quad skates from the attic! Op 17 okt is het weer zover! Events
Samuel chan

News - 18.06.2020

New urb­an teach­er at our high school dance program

Ontdek New urb­an teach­er at our high school dance program News

EVENTS & ALL­ROUND ENTERTAINEMT

Host­esses | dansers | all­round enter­tain­ment |…

Wij helpen uw cor­por­ate, city, private als sportevene­men­ten naar een hoger niveau.

Om de kwal­iteit en dien­stver­len­ing hoog te houden, aan­vaarden we slechts 1 opdracht per maand. Zo garander­en we naast onze core busi­ness ook een goede ser­vice zod­at jouw evene­ment die aan­dacht zal krij­gen en voor eeuwig op het netvlies van uw klant zal gebrand staan.


Fab­ric Magic

Volg de productieopleiding

Volg een music­al- of dansopleiding van Fab­ric Magic en maak kans op pro­jec­ten als #LikeMe, de Ket­net Zomer­tour, Het Sch­la­ger­festiv­al, Het Gala van de Gouden K’s …


Ont­dek onze spin-offs

Mid­del­bare dansopleidingen

De Dansacademie’

Com­bin­eer je dan­stal­ent met je favori­ete mid­del­bare dansopleiding met per­soon­lijke studiecoach

De Dansacademie’ wil jonger­en hun tal­en­ten ver­der laten ontwikkelen op school­niveau. Vaak wordt sport (vrije tijd in het algemeen) los­gekop­peld van het onder­wijs. Met de dansopleiding wil­len we beide puzzel­stukken in elkaar doen passen zod­at suc­ces­bele­v­ing binnen en buiten de schoolmuren van­zelf­sprek­end wordt. Een­maal we de draad hobby” en draad onder­wijs” samen weven tot de stof tal­ent”, maken we het school­gaan aan­trekkelijk, trans­parant en hedendaags.

Meer inform­atie: klik hier!

Mod­erne­Dans’

De kun­st­secundaire opleiding klassiek en hedendaagse dans, enig in West-Vlaanderen.

De mis­sie is om dansers klaar te sto­men voor zow­el het com­mer­ciële werk­veld of ver­dere ontwikkel­ing in een hogeschool. Voor beide ligt aan de basis een goeie tech­niek voor zow­el bal­let, moderne/​hedendaagse dans en niet meer weg te den­ken uit het hui­dige dans­beeld: acrobatie/​tricks.

Dansen is in meeste geval­len een jong’ ber­oep, beteken­end dat we de leer­lin­gen zo vroeg mogelijk wil­len klaarsto­men op een sta­biel leven als pro­fes­sion­eel danser. Natuurlijk is er voor elke danser de mogelijkheid om ver­der te studer­en in een richt­ing naar keuze. 

De opleiding is dus een ideale voorbereiding voor hogescholen als Artes­is (Ant­wer­pen), Fontys Hogeschool voor de Kun­sten (Tilburg, NL), Codarts (Rot­ter­dam, NL), Ams­ter­damse Hogeschool voor de Kun­sten (Ams­ter­dam, NL), Artes (Arnhem, NL), North­ern School of Con­tem­por­ary Dance (Leeds, V.K.), Laban (Lon­don, V.K.) en meer.

Meer inform­atie: klik hier.

*kleine afwijkin­gen in aan­tal­len kunnen voorko­men te wijten aan interne ver­schuivin­gen van leden. We prober­en dit te beperken. Indi­en er meer staan, dan voorzi­en we standaard een extra assistent.