About us

Sta­tioned in Roeselare


Get to know our fam­ily of cre­at­ive entrepreneurs

Hyp­nosis Dance Academy wordt ger­und door Steve Burggraeve en Sally Peire, samen hebben ze jar­en ervar­ing in de danswereld.

Hun organ­isat­or­ische en cre­at­ieve skills zijn dan ook een uit­stek­ende blend. Beiden een warm hart en zoveel lief­de voor hun dans­fam­ilie, hun passie straalt ervan af.

Voel je onmid­del­lijk thuis in hun #HOMEOFTHEHYP­NOS

Bij Hyp­nosis laten we max­im­um 28 dansers per cursus toe. Zo garander­en we kwal­iteit en per­soon­lijke feed­back, want elk van onze docenten is gespe­cial­iseerd in hun dansstijl. *

(video speelt enkel op laptop of pc af, nog niet op smartphone)

HDAC Base­camp | Groen­es­traat 170B Roeselare

HDAC The Nar­rows | Langebrug­straat 11B Roeselare

Bar 2

We vinden het belan­grijk dat dansen toegankelijk moet zijn voor iedereen, vandaar:

  • 5% kort­ing voor 2e, 3e … leden van het­zelf­de gez­in
  • 50% kort­ing voor per­son­en met een Roe­se­laarse Vrijetijdspas
  • 5% kort­ing op de tweede cursus met een jaartarief
  • 10% kort­ing vanaf de derde cursus met een jaartarief
  • 50% kort­ing vanaf de zesde cursus met een jaartarief
  • Trans­paran­te kos­ten­nota en detailberekeningen
  • Betalin­gen spreiden doorheen het sportjaar is mogelijk na overleg

Onze cursus­gelden zijn markt­con­form en heel com­pet­it­ief. Wed­den dat je ver­steld staat?

Get your tal­ent on track

Office 3
The office of the bossman. Zijn deur staat altijd voor je open.

We zoek­en non-stop naar cre­at­ieve cho­reo­grafen in Vlaander­en. Onze cursussen worden opgesplitst in fun en chal­lenge lessen, zo zijn wij het enige dan­s­centrum in Bel­gië die op deze mani­er te werk gaat. 

FUN = dans­lessen voor wie op zoek is naar ont­span­ning en plezier

CHAL­LENGE = dan­s­tech­nis­che lessen die extra train­ing thuis vergen

Hyp­nosis Dance Academy beschikt over 5 ruime dansstu­di­o’s en 2 privé-stu­di­o’s ver­deeld over 2 infra­struc­turen in eigen beheer aangevuld met een trendy bar, een ruime park­ing, ges­cheiden kleedruimtes, studeer­ruimte, lock­ers, rol­stoelv­riendelijk, gratis WIFI, GSM char­ging boxes, indi­viduele douches…

Onze dansstu­di­o’s beschikken over zwevende sportvlo­er­en, all-sur­round sound­syste­men, klimaat­con­trole en vent­il­atie. De per­fecte dansz­aal niet?

Boutique fit­ness GRATIS voor onze hypno’s

Warme en koude snacks, smooth­ies, 6 soorten kof­fies, sportdranken, …

Ont­dek onze dansshop Fifth Avenue

Werk voor school tussen de dans­lessen door in onze stille studeerruimte


Check de blogberichten

Ont­dek de filo­sofie achter achter passie

New York one

Case Study - 16.04.2020

The devel­op­ment of a brand

Ontdek The devel­op­ment of a brand Case Study

EVENTS & ALL­ROUND ENTERTAINEMT

Host­esses | dansers | all­round enter­tain­ment |…

Wij helpen uw cor­por­ate, city, private als sportevene­men­ten naar een hoger niveau.

Om de kwal­iteit en dien­stver­len­ing hoog te houden, aan­vaarden we slechts 1 opdracht per maand. Zo garander­en we naast onze core busi­ness ook een goede ser­vice zod­at jouw evene­ment die aan­dacht zal krij­gen en voor eeuwig op het netvlies van uw klant zal gebrand staan.


Fab­ric Magic

Volg de productieopleiding

Volg een music­al- of dansopleiding van Fab­ric Magic en maak kans op pro­jec­ten als #LikeMe, de Ket­net Zomer­tour, VTM10 om te Zien, Het Sch­la­ger­festiv­al, Het Gala van de Gouden K’s …


Ont­dek onze spin-offs

Mid­del­bare dansopleidingen

De Dansacademie’

Com­bin­eer je dan­stal­ent met je favori­ete mid­del­bare dansopleiding met per­soon­lijke studiecoach

De Dansacademie’ wil jonger­en hun tal­en­ten ver­der laten ontwikkelen op school­niveau. Vaak wordt sport (vrije tijd in het algemeen) los­gekop­peld van het onder­wijs. Met de dansopleiding wil­len we beide puzzel­stukken in elkaar doen passen zod­at suc­ces­bele­v­ing binnen en buiten de schoolmuren van­zelf­sprek­end wordt. Een­maal we de draad hobby” en draad onder­wijs” samen weven tot de stof tal­ent”, maken we het school­gaan aan­trekkelijk, trans­parant en hedendaags.

Meer inform­atie: klik hier!

Mod­erne­Dans’

De kun­st­secundaire opleiding klassiek en hedendaagse dans, enig in West-Vlaanderen.

De mis­sie is om dansers klaar te sto­men voor zow­el het com­mer­ciële werk­veld of ver­dere ontwikkel­ing in een hogeschool. Voor beide ligt aan de basis een goeie tech­niek voor zow­el bal­let, moderne/​hedendaagse dans en niet meer weg te den­ken uit het hui­dige dans­beeld: acrobatie/​tricks.

Dansen is in meeste geval­len een jong’ ber­oep, beteken­end dat we de leer­lin­gen zo vroeg mogelijk wil­len klaarsto­men op een sta­biel leven als pro­fes­sion­eel danser. Natuurlijk is er voor elke danser de mogelijkheid om ver­der te studer­en in een richt­ing naar keuze. 

De opleiding is dus een ideale voorbereiding voor hogescholen als Artes­is (Ant­wer­pen), Fontys Hogeschool voor de Kun­sten (Tilburg, NL), Codarts (Rot­ter­dam, NL), Ams­ter­damse Hogeschool voor de Kun­sten (Ams­ter­dam, NL), Artes (Arnhem, NL), North­ern School of Con­tem­por­ary Dance (Leeds, V.K.), Laban (Lon­don, V.K.) en meer.

Meer inform­atie: klik hier.

*kleine afwijkin­gen in aan­tal­len kunnen voorko­men te wijten aan interne ver­schuivin­gen van leden. We prober­en dit te beperken. Indi­en er meer staan, dan voorzi­en we standaard een extra assistent.