Alge­mene Voorwaarden

Alge­mene voorwaarden


Hier­mee ga je akkoord wan­neer je lid bent bij ons.

Door het invul­len van een ins­ch­rijv­ings­for­mu­li­er voor de wekelijkse lessen, work­shops, dans­voor­stellin­gen, beur­ten­kaartsessies of danskampen en het betalen van het lidgeld/​toegangsgeld bevestig je je defin­it­ieve inschrijving. 

Voor work­shops, dans­voor­stellin­gen en danskampen geldt een NO-REFUND policy. Dat wil zeg­gen: ins­ch­rijven, tick­et kopen en betalen is defin­it­ief. Nadien annuler­en en geld ter­ugv­ragen (onder welke vorm ook) is niet mogelijk, zelfs niet wegens medis­che reden­en of ziekte. 

Voor wekelijkse dans­lessen geldt even­eens een NO-REFUND policy. Wie ins­ch­rijft voor een wekelijkse les, is op het moment van ins­ch­rijv­ing zeker dat hij deze les zal vol­gen en betaalt het lidgeld binnen de 15 kal­ender­d­a­gen. Na ins­ch­rijv­ing en betal­ing kan geen lidgeld ter­ug gev­raagd worden. Enkel dwin­gende medis­che reden­en (in het gips, rol­stoel, krukken …) worden nog aan­vaard. Ins­ch­rijven voor een danscursus is defin­it­ief wat betek­ent dat een danser de les­in­houd heeft door­gen­o­men via onze web­shop en/​of web­site en akkoord gaat met de moeilijkheidsgraad. Leswis­sels kunnen echter toegestaan worden mits akkoord van docent en artistiek dir­ec­teur Steve Burggraeve.
De reden voor deze invo­er­ing is evid­ent: onze lessen kennen een ins­ch­rijv­ingsstop. We wil­len de spon­t­ane ‑niet over nagedachte- ins­ch­rijvin­gen zo vermijden om dan de dansers die op een wacht­lijst komen te staan nu wel de kans te geven met­een hun plaats in te nemen. 

Door je in te schrijven en het lidgeld te betalen ga je akkoord met de afspraken van het dan­s­cen­ter die je kan opv­ragen via info@​hdac.​be. Indi­en een gedeel­telijke of volledige ter­ug­betal­ing gebeurt zoals hier­voor bes­chreven, wordt steeds een admin­is­tratiekost van € 40, excl BTW per­cent­age en verzeker­ing afge­houden daar dit reeds gemaakte kos­ten zijn. 

In gev­al van over­macht is een ter­ug­betal­ing niet mogelijk. We prober­en in dit gev­al altern­atieve les­vor­men te voorzi­en. We com­penser­en waar mogelijk en vragen om begrip in dergelijke uitzon­der­lijke situ­aties. Lidgeld wordt in gev­al van over­macht noo­it terugbetaald.

De instructies van de docenten worden stipt en onmid­del­lijk opgevolgd. 

De docenten zijn gemachtigd elke leer­ling die de lessen stoort door onaan­vaard­baar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeg­gen. Een ter­ug­betal­ing van het lidgeld om deze reden­en wordt niet aan​vaard​.De leer­lin­gen en ouders zijn respect­vol ten aan­zi­en van de docenten, bestuursleden en de andere leer­lin­gen. Pesten en geweld (verbaal als fysiek) worden niet toegestaan.

Het is niet toe­gel­aten te eten tijdens de lessen. Kauwgom is ten streng­ste ver­boden. Water en sportdrank is toegestaan wan­neer de docenten dit nodig acht­en. In het gebouw is enkel eigen water toe­gel­aten. Fris­dranken en andere dranken dien­en aangekocht te worden aan de bar. Hyp­nosis heeft een uit­gebreid aan­bod aan warme snacks ter beschikking. Wie als­nog een eigen warme maaltijd wil opwar­men, zal gev­raagd worden om 0,50 euro te betalen aan de bar als consumptiekost.

Je email adres wordt in een lijst gep­laatst dat enkel wordt gebruikt ter pro­motie van HDAC-evenementen. 

Door je in te schrijven of een work­shop te vol­gen, ga je akkoord dat we foto’s en video’s met jou erop mogen pub­licer­en en gebruiken ter reclamedoeleinden. 

Toegangs­gelden van dans­voor­stellin­gen worden niet ter­ug­betaald of omgeruild.

Wijzi­gin­gen afspraken voor een wed­strijd­danser bij een team van Hyp­nosis Dance Academy.
Deze afspraken gaan in vanaf seizoen 22 – 23 en vol­gende.

Je krijgt begin septem­ber de data van de wed­strijden voor het volledige seizoen mee­gedeeld. Je houdt deze data vrij zod­at het gehele team en de coach op je kan reken­en. Kan je niet deel­ne­men aan een wed­strijd in het seizoen, dan laat je dit in septem­ber reeds weten. Doe je dit later, dan ver­lies je je recht op vaste danser in een team en zal de coach een besliss­ing nemen.

Drie afwezigheden tijdens de wekelijkse repetit­ies beteken­en auto­mat­isch uit het team als vaste danser (enkel een medisch attest of dwin­gende reden zijn geldig en tel­l­en niet mee zoals bv een schoo­lop­dracht of ‑uit­stap, begraf­enis …). Een coach moet op zijn dansers kunnen reken­en. Voor de team­spir­it is het even­eens oppor­tuun om er steeds te staan.

Elke danser zet zich 100% in tijdens de teamtrainin­gen. Je bent een ambas­sadeur van ons gerespect­eerd danshuis, dus we ver­wacht­en een zekere fier­heid. Er zijn er veel die graag in je plaats zouden wil­len staan.

Hyp­nosis gere­lat­eerde show­cases en opdracht­en hebben voor­rang op externe dansopdrachten/​wedstrijden bij andere organ­isa­ties, dansers, coaches … Wie deze regelt schendt, wordt onmid­del­lijk uit het team gez­et zon­der recht op ter­ug­betal­ing lidgeld. Wil je als danser een externe dansop­dracht doen, dan onder­steun­en we dit volledig, maar vraag je eerst toes­tem­ming aan artistiek dir­ec­teur Steve en de betref­fende coach voor je toezegt bij de des­be­tref­fende dansop­dracht. Je doet dit via mail naar info@​hdac.​be. Toes­tem­ming kan worden gewei­gerd als eigen werking wordt gecom­prom­mit­teerd (lees: afwezig op wed­strijden, show­case en meer­dere wekelijkse trainin­gen mis­sen). Rede­n­er­ing: Hyp­nosis traint de dansers op en voorziet een aan­trekkelijk docenten­pakket dus is het ook maar logisch dat ons danshuis voor­rang krijgt. Het is een vorm van respect dat begre­pen en gewaardeerd dient te worden tegen­ov­er coach en man­age­ment.

Elke danser doet zijn uit­er­ste best en zet zich flex­i­bel in om deel te nemen aan elk optre­den, los van wed­strijden. Deze pub­liek­strainin­gen zijn belan­grijk en onmis­baar voor elk team. We begrijpen dat bij last minute aankondi­gen dit niet evid­ent is, maar appre­ciëren een zekere flex­ib­iliteit.

Elke danser vol­gt zijn min­im­umpakket van 4 cursussen per week. Indi­en dit niet lukt om een of andere reden (ver­der­studer­en, stages …), dan neem je con­tact op met artistiek dir­ec­teur Steve via info@​hdac.​be en bekijken we de mogelijkheden.

Zo krij­gen we ter­ug teams waarop we volledig kunnen reken­en voor wed­strijden en optre­dens. Het indi­vidu­al­isme kunnen we geen voor­rang meer geven op de teamplay­er-gedachte.

Wie als­nog wil stop­pen met een wed­strijdteam, laat dit weten aan artistiek dir­ec­teur Steve voor de start van het nieuwe seizoen door te mai­len naar info@​hdac.​be. Doe je dit later, dan ver­lies je je recht op ter­ug­betal­ing van het lidgeld voor de teamles.

Door je in te schrijven bij een wed­strijdteam vanaf seizoen 22 – 23 en vol­gende, ga je akkoord met deze voor­waarden.

Vragen? info@​hdac.​be