Alge­mene Voorwaarden

Alge­mene voorwaarden


Hier­mee ga je akkoord wan­neer je lid bent bij ons.

Door het invul­len van een ins­ch­rijv­ings­for­mu­li­er voor de wekelijkse lessen, work­shops, dans­voor­stellin­gen, beur­ten­kaartsessies of danskampen en het betalen van het lidgeld/​toegangsgeld bevestig je je defin­it­ieve ins­ch­rijv­ing. Lidgelden en beur­ten­kaarten kunnen gedeel­telijk of geheel ter­uggestort worden mits voor­leg­gen van een medisch attest. Welk bedrag wordt ter­ug­betaald (en dit enkel en alleen in de vorm van een cadeau­bon), wordt enkel en alleen bepaald door Hyp­nosis vzw en dit is defin­it­ief. Attesten dien­en gemaild te worden naar info@​hdac.​be.

Door je in te schrijven en het lidgeld te betalen ga je akkoord met de afspraken van het dan­s­cen­ter die je kan opv­ragen via info@​hdac.​be. Indi­en een gedeel­telijke of volledige ter­ug­betal­ing gebeurt zoals hier­voor bes­chreven, wordt steeds een admin­is­tratiekost van € 40, BTW per­cent­age en verzeker­ing afge­houden daar dit reeds gemaakte kos­ten zijn. In gev­al van over­macht is een ter­ug­betal­ing niet mogelijk. We prober­en in dit gev­al altern­atieve les­vor­men te voorzi­en. We com­penser­en waar mogelijk en vragen om begrip in dergelijke uitzon­der­lijke situ­aties. Lidgeld wordt in gev­al van over­macht noo­it terugbetaald.

De instructies van de docenten worden stipt en onmid­del­lijk opgevolgd. 

De docenten zijn gemachtigd elke leer­ling die de lessen stoort door onaan­vaard­baar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeg­gen. Een ter­ug­betal­ing van het lidgeld om deze reden­en wordt niet aan​vaard​.De leer­lin­gen en ouders zijn respect­vol ten aan­zi­en van de docenten, bestuursleden en de andere leer­lin­gen. Pesten en geweld (verbaal als fysiek) worden niet toegestaan.

Het is niet toe­gel­aten te eten tijdens de lessen. Kauwgom is ten streng­ste ver­boden. Water en sportdrank is toegestaan wan­neer de docenten dit nodig acht­en. In het gebouw is enkel eigen water toe­gel­aten. Fris­dranken en andere dranken dien­en aangekocht te worden aan de bar. Hyp­nosis heeft een uit­gebreid aan­bod aan warme snacks ter beschikking. Wie als­nog een eigen warme maaltijd wil opwar­men, zal gev­raagd worden om 0,50 euro te betalen aan de bar als consumptiekost.

Je email adres wordt in een lijst gep­laatst dat enkel wordt gebruikt ter pro­motie van HDAC-evenementen. 

Door je in te schrijven of een work­shop te vol­gen, ga je akkoord dat we foto’s en video’s met jou erop mogen pub­licer­en en gebruiken ter reclamedoeleinden. Toegangs­gelden van dans­voor­stellin­gen worden niet ter­ug­betaald of omgeruild.