Corona

Coro­namaatregel­en


Lees hier wat wij jou aan­bieden in tijden van corona

Om de rest­er­ende 6 lesuurtjes (einde seizoen 24 mei) te over­brug­gen als gevolg van over­macht te wijten aan de coro­namaatregel­en, stelt onze club als­nog alles in het werk om een online altern­atief aan te bieden. 

Onze 11 gen­o­men maatregelen:

 • Onze leden ontvan­gen met de regel­maat van de klok You­Tube-videodans­lessen die ze ten allen tijde kunnen her­bekijken. Deze les bestaat uit ongeveer 8 keer 8 en komt dus overeen met 2 tot 3 echte dans­lessen (tegen eind mei werd reeds de kaap van 150 ver­stuurde video’s bereikt)
 • Elke week geven we tot wel 9 Face­book LIVE dans­lessen die iedereen kan mee vol­gen. We hebben een aan­bod voor elke leeftijdsgroep en niveau. Deze lessen worden nadien gepost zod­at je dit ten allen tijde kan opnieuw bekijken. In totaal gaan we zo meer dan 50 online classes geor­gan­iseerd hebben.
 • We delen andere dans­lessen van voor­aan­staande clubs in Vlaander­en en vanu­it onze dansfed­er­atie Danss­port Vlaander­en. Deze kan je naar harten­lust volgen.
 • We nodi­gen in mei enkele inter­na­tionale docenten uit voor onze Face­book LIVE om ook onze inter­na­tionale con­tac­ten een hart onder de riem te steken.
 • Bestaande leden krij­gen voor­rang op her­ins­ch­rijven (start zond­ag 10 mei) en de eer­ste 600 inges­chreven­en krij­gen gratis een design­er stof­fen mond­mask­er aangeboden.
 • Het cursus­geld voor nieuwe ins­ch­rijvin­gen kan je spreiden in 2 schijven wan­neer je ins­ch­rijft voor min­im­um 2 danscursussen.
 • Vanaf 18 mei worden de groep­s­lessen fit­ness her­vat. Dit zal out­door plaats­vinden. Dansen mag voor­lopig niet in groep worden geor­gan­iseerd, zow­el buiten als binnen. Wan­neer dit wel mag, dan zul­len we dit uit­er­aard ook aan­bieden. Alle com­mu­nic­atie hierover gaat via onze Facebookpagina.
 • De abon­nemen­ten groep­sfit­ness worden ver­lengd tot eind juni. De beur­ten­kaarten groep­sfit­ness staan sow­ieso niet op datum, dus blijven geldig.
 • In de zomer voorzi­en we twee dan­sweek­ends (2830 aug en 4 – 6 sept) voor hui­dige leden met tal van GRATIS work­shops en extra’s voor elke leeftijdsgroep gegeven door onze huis­cho­reo­grafen. Alle inform­atie zal tegen 20 aug online staan via 2 Facebookevents.
 • De kop­peldans­lessen worden inge­haald op een later tijd­stip. Com­mu­nic­atie vol­gt asap.
 • Indi­en sportkampen niet mogen door­gaan, kan de danser kiezen voor een kort­ing­scode ter waarde van het volledige bedrag dat 1 jaar geldig is. Deze kort­ing­scode kan gebruikt worden voor een vol­gend danskamp of kort­ing op lidgeld.

Onze con­fectiepart­ner VIVA Naai­ateli­er in Ieper maakt leuke design mond­mask­ers voor slechts 12 euro per stuk. Momenteel hebben ze een tient­al exem­plar­en om uit te kiezen. Koop lokaal en steun hen.

Meer inform­atie: Klik hier voor de web­site.

Zo zor­gen we voor een uit­gebreid gamma aan com­pens­er­ende maatregel­en. Ter­ug­betal­ing van lidgelden is wettelijk gez­i­en niet ver­p­licht door ons te ber­oep­en op OVER­MACHT.
Lees in dit kader onder­staande tekst van de Vlaamse Sport­fed­er­atie vzw:

Is elke sport­club nu ver­p­licht om dit bedrag ter­ug te betalen? De situ­atie is per sport­club sterk ver­schil­lend, er zijn geen alge­mene beslissin­gen of duidelijke regels. Het ver­schuldig­de lidgeld geeft recht op een tegen­prestatie (bv. toegang tot de infra­struc­tuur en trainin­gen). Is er geen tegen­prestatie, dan kunnen leden/​klanten hun lidgeld ter­ugv­ragen of een com­pens­a­tie vragen. Maar in deze tijden van coro­namaatregel­en (het sluiten van sportin­fra­struc­tuur, het ver­bod op geor­gan­iseerde sportactiv­iteiten) is er sprake van over­macht en dan kunnen de ver­p­lichtin­gen van partijen vervallen.


Wat met seizoen 2020 – 2021?

Indi­en er een peri­ode komt van ver­p­lichte sluit­ing wegens corona, dan zul­len we soort­gelijke maatregel­en als hier­boven voorzi­en. De You­Tube lessen en live lessen zul­len iets mind­er zijn, maar we zul­len dan wel meer inz­etten op inhaal­lessen in schoolvakanties wan­neer het weer mag. We gaan net om deze reden geen danskampen organ­is­er­en in de herfst‑, kerst‑, krok­us- en paasvakantie.

Onze sport­club krijgt geen hinder­premies en kan bijge­volg niet in gedeel­telijke ter­ug­betal­ing voorzi­en. Infra­struc­tuurgere­lat­eerde kos­ten blijven door­lo­pen. Je zal uit­er­aard waar voor je geld krij­gen die past binnen de vis­ie van onze club.