Corona

Coro­namaatregel­en


Lees hier wat wij jou aan­bieden in tijden van corona

COV­ID-19 (update 29 okto­ber 2020

Hoi hypno’s

Het beloven uit­da­gende wek­en te worden voor Bel­gië. De ver­war­rende com­mu­nic­atie van de over­heid, de stij­gende stat­istiek­en en onze pos­it­ie in Europa maken het er niet een­voud­i­ger op. Strengere maatregel­en worden ons van hoger­hand opgelegd.

Na intens over­leg met stad Roe­selare en de recente wijzi­gin­gen in de min­is­ter­iële besluiten kunnen we alvast vol­gende zaken meedelen:

Met onmid­del­lijke ingang zijn er t.e.m. 19 novem­ber geen dans‑, music­al- en sport­lessen (kleu­ter, lager, tien­er en vol­wassen­en) (lees: slechts 1,5 week sluit­ing, want er zit een vakantie inbe­gre­pen).

Con­creet:

  • De lessen van vandaag t.e.m. zater­d­ag gaan niet door
  • Daarna is het herf­stvakantie tot en met 11 november
  • Ver­vol­gens nog 1 week ver­p­lichte sluit­ing (t.e.m. 19 november)
  • Onze 300 rest­er­ende muffins voor HAL­LOWEEN hebben we geschonken aan een internaat, 2 lagere en 2 secundaire scholen in Roe­selare om ook het per­son­eel een hart onder de riem te steken


We zul­len ons eer­ste semester (dat nor­maal tot mid­den janu­ari duurt) ver­len­gen waar­door het tweede semester iets langer zal lopen. Uit­er­aard hangt dit af van de duur van ver­p­lichte sluit­ing. Hier hebben we wat marge.

Zo is er geen les­ver­lies en heeft iedereen recht op zijn lessen. Moest het langer duren, dan hebben we alvast een plan B klaar voor jul­lie.

Ver­der gaan we heel beperkt inz­etten op online lessen (in tegen­stelling tot maart/​april/​mei), want dit is voor ons een dubbele uit­gave (ver­goed­ing live lessen en gewone lessen). Een hand­vol docenten gaat op good­will basis dans­lessen opne­men. Deze zul­len we ten gepaste tijde mai­len.

Ten slotte zal er hier en daar wel eens iets zots’ gebeuren door ons, want we zijn niet voor niets jouw num­mer 1! Maar nu even een paar dagen herbronnen …

Het is nu zaaks om elk goed voor elkaar te zor­gen, er te zijn voor jezelf, je fam­ilie en vrienden.

Jouw #HOMEoftheHYP­NOS zal je mis­sen …

Beperk je con­tac­ten en #staysafe

#samen­te­gencorona


Update corona 29 okt

Gedeel­telijke ter­ug­betal­ing van lidgelden is wettelijk gez­i­en niet ver­p­licht door ons te ber­oep­en op OVER­MACHT.

Lees in dit kader onder­staande tekst van de Vlaamse Sport­fed­er­atie vzw:

Is elke sport­club nu ver­p­licht om dit bedrag ter­ug te betalen? De situ­atie is per sport­club sterk ver­schil­lend, er zijn geen alge­mene beslissin­gen of duidelijke regels. Het ver­schuldig­de lidgeld geeft recht op een tegen­prestatie (bv. toegang tot de infra­struc­tuur en trainin­gen). Is er geen tegen­prestatie, dan kunnen leden/​klanten hun lidgeld ter­ugv­ragen of een com­pens­a­tie vragen. Maar in deze tijden van coro­namaatregel­en (het sluiten van sportin­fra­struc­tuur, het ver­bod op geor­gan­iseerde sportactiv­iteiten) is er sprake van over­macht en dan kunnen de ver­p­lichtin­gen van partijen vervallen.’

MAAR … We gaan dit als­nog doen moes­ten we de leswek­en niet kunnen garanderen.