Chaïn Fer­maut

Chaïn Fer­maut


You can’t make mis­takes if you don’t try

Chaïn is een danseres getraind in diverse dansstijlen. Van bal­let tot mod­ern tot street­jazz tot zelfs tram­po­line, tum­bling en gym­nastiek.
Als cho­reo­grafe wil ze emoties die soms niet te bes­chrijven val­len in woorden naar buiten bren­gen met bewe­ging. Bewe­ging van het lichaam, maar voor­al ook met je ziel.

Chaïn vol­gt momenteel de mas­teropleiding psy­cho­lo­gie aan de uni­versiteit van Gent. In 2023 is ze afgestudeerd als docente Psy­cho­lo­gie. De ken­nis van dans en de ken­nis van de mens wil ze graag doorgeven aan de next gen­er­a­tion.

Chaïn dan­ste mee in de nieuwe pro­ductie van NAAKT’/ Nuda Ver­itas’ olv. Isa­belle Beernaert.

Ze heeft ver­schil­lende titels op haar naam zoals Bel­gisch kam­pi­oene solo en duo in mod­ern en Bel­gisch kam­pi­oen jazz duo.

Zelf is Chaïn ook nog actief als danseres bij Com­pAni- One olv. Anneke Ghey­sens.

Als les­geef­ster ver­wacht Chaïn inz­et, doorz­etting en pos­it­iv­iteit. Ze vindt het heel belan­grijk om hard te werken in de les maar ook om steeds het plez­i­er te vinden in wat we het lief­ste doen. En dat is dansen!

Lessen gegeven door Chaïn Fermaut


Commercial jazz

Sta/Int — HDAC BASECAMP
J
Vrijdag
18:00
age: 12+

Commercial jazz

Int/Adv — HDAC BASECAMP
J
Vrijdag
19:00
age: 12+