Evelyne Delameil­lieure

Evelyne Delameil­lieure


The sky isn’t the limit!

Dance is the hid­den lan­guage of the soul

Evelyne Delameil­lieure studeerde af aan Codarts Rot­ter­dam met als hoof­d­vakken Mod­erne Dans en Klassiek Bal­let en met spe­cial­isa­ties Jazz en Tap. Ze kreeg in deze 4 jarige opleiding les van Perry Dos­set, Erwin Theun­is­sen, Ben Bergmans, Mia Kokhuis, Nata­sha Pire, Ken­neth Ard en nog zoveel meer inter­na­tionale docenten.

Tijdens haar stud­ie vol­g­de Evelyne vele inter­na­tionale dansstages in zow­el binnen- als buiten­land om haar nog ver­der te kunnen verdiepen in het grote begrip dans. Tijdens deze dansstages kreeg ze les van oa. Amy Ped­ev­illa, Jor­gé Vasquez, Fred Ben­jamin, Mar­ijke Els­berg, Rick Atwell, Ger­aldine Arm­strong, Paul Haze, Charles Malik Lewis, Glen Eddy, Rai Tadio, Michelle Swennen.

In het Centre Rick Odums te Par­ijs kreeg ze een 10 daagse opleiding van Don­ald Mc Kayle, Matt Mat­tox, Rick Odums, Ger­aldine Arm­strong, Bob Boross, Jacques Alberca en Cathy Grou­et.

Ze studeerde tijdens haar 4 jarige opleiding enkele music­al­stukken in zoals: All that jazz, Grease, West Side Story.

Ze startte na haar stud­ies haar car­rière bij het groot­ste show­bal­let van Neder­land: Het Hol­land Show Bal­let (Stu­dio 21) waar ze heel veel ervar­ing als pro­fes­sionele danseres opdeed.

Na deze leer­rijke ervar­ing kwam ze ter­ug naar Bel­gië waar ze tot nu toe actief is als danser bij ver­schil­lende arti­esten, evene­men­ten, revueshows, cir­cusshows en tv-shows.

Naast zelf actief dansen geeft ze les in binnen- en buiten­land, coacht en begel­eidt ze arti­esten en is illusieas­sist­ente. Ze legt zich bij het docer­en voor­al toe op het cor­rect gebruik van de klassieke tech­niek binnen andere tech­niek­en. Klassiek Bal­let voor de moderne/​jazz danser is een heel belan­grijk facet bij de onder­wijs­tech­niek van Evelyne.

Naast actief docent en danseres is Evelyne een vaak gev­raag­de cho­reo­graaf voor revues (Witte Paard, Colissee), pro­ductiehuizen, theat­ergezelschap­pen en ama­teur­toneel­groep­en.

Een aan­tal jaar geleden startte Evelyne dan ook haar eigenboek­ing­skan­toor: D‑Dance Pro­duc­tions.

Ze staat uit­er­aard als cho­reo­grafe aan het hoofd van dit bedrijf.

D‑Dance pro­duc­tions zendt dansers uit naar binnen- en buiten­land en bezor­gt dansers en cho­reo­grafieën voor events, tv-shows, video­clips, arti­esten, trav­estieshows en natuurlijk revueshows waaron­der de zomer­show Cruise Nos­tal­gie’ met Jacky Lafon , Laura Lynn, Dav­id Van Dyck en Koen Crucke.

Evelyne is een zeer gedre­ven en gepas­sion­eerde docente die het beste uit iedereen wil krijgen.

Lessen gegeven door Evelyne Delameillieure


Show & performance

— HDAC BASECAMP
J
Vrijdag
17:00
age: 12+

Commercial jazz

Sta/Int — HDAC BASECAMP
J
Vrijdag
18:00
age: 12+

Commercial jazz

Int/Adv — HDAC BASECAMP
J
Vrijdag
19:00
age: 12+