Inter­na­tionale danswed­strijd in Zweden

News Geplaatst op — 24.08.2021

Inter­na­tionale danswed­strijd in Zweden


Disco Grand Prix 2021, Kat­rine­holm, Zweden

Na 6 jaar voorbereiding, dag in dag uit werken aan tal­ent, coaches die zich bijscholen op inter­na­tion­aal niveau was de tijd aangebroken om over de landsgren­zen heen te kijken. En dat hebben we gedaan, en hoe! 

10 dansers stonden inges­chreven om deel te nemen aan de Disco Grand Prix in Kat­rine­holm te Zweden. Een organ­isa­tie van IDO, Inter­na­tionale Dance Organisation.

Last minute moes­ten helaas 4 dansers annuleren.

Maanden werkten de sol­isten en het duootje hier naar toe. Per­soon­lijke schem­a’s wer­den opgesteld, indi­viduele doelen wer­den aanges­cherpt en onze dansza­len stonden ter beschikking tijdens de zomermaanden. 

6 dansers, 5 ouders, 1 coach en 1 road­man­ager war­en er klaar voor! We gin­gen zon­der ver­wachtin­gen daar het onze eer­ste inter­na­tionale wed­strijd was. En toen was het zover…

Zweden 1

Klaar om te vertrekken

Don­der­d­ag 19 augus­tus 2021

Om 7u stonden we klaar om te ver­trekken. 1600 km in totaal waar­van 850 km op dag 1. We had­den besloten er een meer­daagse roadtrip van te maken. Het was immers een uitgelezen team­build­ing­mo­ment. Geen indi­vidu­en die zelf alles moes­ten regel­en, maar als groep onder het motto samen uit samen thuis’. Na een knots­gekke start met een TIK­TOK-filmpje ver­trokken we richt­ing Dene­marken waar onze eer­ste over­nacht­ing stond geboekt.

Doorheen de trip plaat­sen we con­tent op onze Ins­tagram Story en Face­book Wall. Zo konden thuis­blijvers mee geni­eten van ons avontuur.

Aangeko­men in Vejen (Dene­marken) check­ten we in op de kamers, namen we een snelle hap om ver­vol­gens nog een train­ing aan te vat­ten. Zo wer­den de spier­en ter­ug geact­iveerd en hier een daar nog een puntje op de i geplaatst.

Danseres Soike hield dagelijks een vlog bij.

vlog dag 1


Roadtrip part 2

Vrijd­ag 20 augus­tus 2021

Na een stev­ig ont­bijt en het vier­en van Lore haar ver­jaard­ag trokken we ver­der richt­ing Zweden. 750 km stond er die dag op de teller. 

Onder­weg gen­oten we van spec­tac­u­laire uit­zicht­en op de Oostzee, afgewis­seld met rust­gevende land­schap­pen en uit­er­aard van de Scand­inav­is­che gastvriendelijkheid. 

Ondertussen maak­ten ook de ouders het best gezel­lig in hun tour­bus­je. Ohja, ver­telden we al dat we met onze 2 tour­busjes op weg gin­gen? Pure luxe toch! Onze eigen tourbusjes …

Zo kwa­men we aan in ons hotel, het Skavsta Con­nect Hotel in Nÿkop­ing. Na een heer­lijk avond­maal maak­ten de dansers de laat­ste voorbereidin­gen voor de wed­strijd: het haar reeds voorbereiden, wed­strijdtenues klaar­leg­gen, men­taal voorbereiden en vroeg in bed.

Diezelf­de avond gin­gen we ook LIVE op Ins­tagram. Meer dan 30min enter­tainden we onze vol­gers en wer­den er gesprekken aangekno­opt, deden we een INVITE met hiphop­per Dré en gaven we een ant­woord op alle vragen die men op voorhand kon stellen.

Vlog dag 2


Wed­strijd­dag 1

Zater­d­ag 21 augus­tus 2021

6 solo’s ver­te­gen­woor­dig­den die dag onze club en land. Daarnaast war­en nog 4 andere Bel­gis­che clubs aan­wezig: Dursin, MDDC, Tom Lee en Make Your Move Dance Com­pany. We wen­sten ze allen veel suc­ces en con­cent­reer­den ons dan op onze job.

Een ander wed­strijd­sys­teem zor­g­de in het begin voor wat stress, maar al heel snel wisten we ons aan te passen. Coache Sally kon haar focussen op haar dansers ter­wijl haar assist­ent Steve zich bezighield met de tim­ing. Zo hoef­den de dansers zich alleen maar te focussen op hun dansroutine.

Het was een stress­volle dag. We gin­gen zon­der ver­wachtin­gen maar mocht­en diezelf­de avond meer­dere finale­p­laat­sen mee naar huis nemen.

Hier­bij de resultaten: 

  • Soike Nor­man, 4e plaats junioren 2 
  • Ariël De Los San­tos Mar­tinez, 6e plaats, adults
  • Yara Dewulf, gedeelde 6e plaats children
  • Amélie Beau­prez, gedeelde 6e plaats junioren 1
  • Kiara Lam­bert, 18 finale junioren 2, 25e van de 46 deelnemers
  • Lore Theun­inck, 18 finale junioren 1, 26e van de 42 deelnemers

Diezelf­de avond din­eer­den we gezel­lig bij een lokale Itali­aan’ in Zweden. Een­maal ter­ug in het hotel gen­oten de ouders van een slaap­mut­sje in de hotelbar.

Vlog dag 3


Wed­strijd­dag 2

Zond­ag 22 augus­tus 2021

Die dag stond er nog 1 duo op de plan­ning. Yara en Amélie dan­sten in de juni­or 1 cat­egor­ie tegen 11 andere deelnemers.

En dat het spannend werd is een under­state­ment. Ze behaalden zil­ver! ZIL­VER! Hoe zot is dat?! Een choreo van coache Sally die duidelijk in de smaak viel bij het inter­na­tion­aal jurypanel.

In de nam­id­dag was het dan tijd voor fun en ont­span­ning. Een gezel­lige hav­en­wan­del­ing in Nÿkop­ing, fijn diner­en in het hotel en voor­al nageni­eten maakte het avon­tuur compleet.

Vlog dag 4

Finale duo

Going Home

Maand­ag 23 augus­tus 2021

1600km ter­ug naar Roe­selare: in 1 dag zon­der over­nacht­en. Even had­den we twijfels, maar met 4 chauf­feurs, geduldige tien­ers, 5 walk­ie talk­ies en veel fun onder­weg kre­gen we het voor elkaar! 

Ver­trokken om 8u30 na een stev­ig ont­bijt kwa­men we aan in Roe­selare om 2u30s nachts. 

Job done…


con­clusies

There is a new play­er in town

Het is duidelijk, we hebben de smaak te pakken!

Nieuwe plannen worden ges­meed en doelen vooropgesteld.

Vol­gend jaar staan we er ter­ug met meer­dere solo’s, duo’s en teams.

Daarnaast intens­iver­en we onze solowerking, kunnen onze dansers kracht en con­dit­ie train­en in onze eigen fit­ness en gaan we kijken hoe we kunnen samen­werken met Sport’R om zow­el de voed­ing als de func­tionele trainin­gen ver­der op te schalen.

Wens je ook deel uit te maken van een goed­draaiende machine binnen een pro­fes­sionele kader? Hou je van je gren­zen ver­leg­gen? Ben je een teamplay­er? Neem dan con­tact op met artistiek dir­ec­teur Steve Burggraeve via +32486414404. Wie weet sta je de vol­gende keer samen met ons te schitteren! 

Amelie beauprez
Danseres Amélie Beauprez
Ariel de los santos martinez
Danser Ariël De Los Santos Martinez
Duo 2
Duo Yara Dewulf en Amélie Beauprez
Kiara lambert
Danseres Kiara Lambert
Lore theuninck
Danseres Lore Theuninck
Soike norman
Danseres Soike Norman
Yara dewulf
Danseres Yara Dewulf