Urb­an Train­ing Camp Edi­tion 1

Events Geplaatst op — 20.08.2020

Urb­an Train­ing Camp Edi­tion 1


Ons alle­reer­ste Urb­an Train­ing Camp was een goede test voor wat komen zal


Urb­an Train­ing Camp

27 – 29 feb­ru­ari 2020

Hyp­nosis nodig­de op 27, 28 en 29 feb­ru­ari 2020twee inter­na­tionale top­do­centen uit naar Base­camp, de uitvals­bas­is van Hypnosis.

  • Sam Allen uit Los Angeles, Verenig­de Staten
  • Geoff Lin uit Hongkong, China

3 dagen lang werd er gew­erkt met 20 dansers rond hiphop.

Cre­ativ­ity is intel­li­gence hav­ing fun

Artistiek dir­ec­teur Steve Burggraeve stond in voor de organ­isa­tie van vliegtick­ets, hotels, trans­fers, boek­ing­skos­ten, overeen­kom­sten en de gages. Een aan­zi­en­lijk kos­ten­p­laatje, maar hij vindt het essen­tieel dat we onze ruim­den­kende dansers de tools aan­reiken om een zo breed mogelijke dans­bas­is aan te ler­en. En als hij daar­voor docenten van andere con­tin­en­ten moet laten overko­men, dan is dat maar zo…

Sam Allen is a gradu­ate of Uni­ver­sity of South­ern Cali­for­nia and­Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Per­form­ing Arts(the Fame” School). Sam has cho­reo­graphed­fea­ture films, the music­al pro­duc­tion In The Heights”, and nation­al­com­mer­cials for com­pan­ies such as Nike, Almond Breeze, Can­on, andDoritos. 

He has also cho­reo­graphed music videos and live tours for­artists includ­ing Keith Urb­an, Sofia Car­son, Todrick Hall, Mya, and Cap­padonna ofWu-Tang Clan. Sam has received vari­ous awards includ­ing Best­Cho­reo­graphy at the United States Tour­na­ment of Dance Nation­als. Hel­oves telling stor­ies through cre­at­ive move­ment and his expert­ise invari­ous forms of dance enable him to guest teach and cho­reo­graph allover the world includ­ing Japan, China and Korea. Cur­rently, Sam teaches danceat vari­ous stu­di­os includ­ing the Play­ground LA, The Edge Per­formingArts, and Broad­way Dance Cen­ter in NYC. Check out his web­site at www​.SamAl​len​Swag​.com and fol­low him on social media @samallenswag_

Geoff Lin: Hav­ing spent 6 years in Los Angeles, Cali­for­nia in 2009 – 2015, Geoff was highly act­ive in the col­legi­ate dance com­munity, where he per­formed with renowned teams like GRV (Wal­nut, Cali­for­nia) and Chaot­ic 3 (USC) at major dance com­pet­i­tions such as the Bridge, Vibe, World of Dance LA and BodyRock. Dur­ing this peri­od, he was blessed with the oppor­tun­ity to com­pete in the Hip Hop Inter­na­tion­als 2012 hos­ted in Las Vegas, where GRV rep­res­en­ted USA and placed 2nd in the World’s Mega­crew divi­sion.

Cur­rently, Geoff is back at home in Hong Kong, work­ing pro­fes­sion­ally as a Hip-Hop, Urb­an Dance and Cho­reo­graphy instruct­or at Infin­ity Dance Stu­dio and BeDREX Dance Com­pany. Geoff is an exper­i­enced cho­reo­graph­er in the loc­al col­legi­ate dance com­munity and has recently ven­tured into the enter­tain­ment industry, cho­reo­graph­ing for the Good Night Show – King Maker II” on ViuTV. Geoff is also the dir­ect­or of UNDER­DO­GZ, an up-and-com­ing dance team who has just won 2nd run­ner-up at World of Dance Hong Kong 2019. Geoff on ins­tagram: @g3offlin

20 dansers uit de ruimere omgev­ing war­en inges­chreven. Eer­ste dag was voor­al wat wennen aan de lesstijl en de Engelse taal, maar vanaf de 2e dag kwam alles in een stroomversnelling.

Tijdens de 2e en 3e dag werd er gecreëerd in func­tie van een videoshoot.


Check the results

Bekijk de 2 conceptvideo’s

Ont­dek het res­ultaat van onze eer­ste Urb­an Train­ing Camp

Con­ceptvideo na dag 2

Con­ceptvideo na dag 3


21 ESSEN­TIALS OF A HYPNO

We stelden ze 21 ran­dom vragen

Om de zoveel tijd stel­len we 21 ran­dom vragen aan een hypno. 

Uit­er­aard ont­snapten deze 2 top­pers er ook niet aan. 

Bekijk hier hun opname.

We kijken al uit naar edit­ie 2! Heb je graag een bepaalde urb­an docent erbij? mail dan naar steve@​hdac.​be!


Abon­neer je op ons YouTube-kanaal

Bekijk enkele andere 21 Essen­tials of a Hypno

Ariel 3

21 Essentials - 03.01.2020

21 Essen­tials of a Hypno — star­ring Ariël De Los San­tos Martinez

Ontdek 21 Essen­tials of a Hypno — star­ring Ariël De Los San­tos Martinez 21 Essentials
Aure hallal

21 Essentials - 12.06.2020

21 Essen­tials of a Hypno — star­ring Aure Hallal

Ontdek 21 Essen­tials of a Hypno — star­ring Aure Hallal 21 Essentials