Insights

Hypnosis Dance Academy:
#HOMEoftheHYP­NOS

Voor­jaar 2015, een mooi ver­haal begint. Flyer­en, mond-aan-mond reclame, sociale media kanalen opricht­en en voor­al van ons laten horen door mid­del van een pos­it­ief ver­haal te bren­gen zon­der al te veel toeters en bel­len. Het is bang afwacht­en of dansers en hun ouders in ons pro­ject zul­len geloven. Najaar 2015, 150 dansers schrijven zich in. Een diepe zucht, eentje van oplucht­ing, vult de lee­gte net voor de eer­ste dansles van start gaat. Met een team van 6 docenten staan we klaar om 24u dansles per week te organiseren.

De boot ver­trekt. Het kalme water van de vei­lige haven begint lichtjes over te gaan in kleine golven, Beaufort 2. 150 dansers in ons 1e dans­jaar, 250 in ons 2e en 375 in ons 3e dans­jaar … Het rust­ige vaar­wa­ter maakt ‑zon­der we het goed besef­fen- plaats voor golven op open zee.

Nu is het serieus’

Na de opstar­teufor­ie, die meestal een 3‑tal seizoen­en duurt, word je als sport­club anders bekek­en: plots ben je een evid­en­tie, je bent één van de … Dat is het moment waarop je als club je naam maakt of kraakt ongeacht hoe hoog of laag je van de toren blaast of welke titels je reeds hebt behaald. Het kan­telpunt waarop je als club, docent, zaak­vo­er­der wordt beoordeeld. Het zijn je prin­cipes, je over­tuigin­gen, je ingesteld­heid, je stand­vastigheid, je eer­lijkheid en je houd­ing waarop je als club en zaak­vo­er­der wordt beoordeeld.

Dat we hier bij Hyp­nosis dag in dag uit rek­en­ing mee houden is een gegeven, maar het is geen sine­cure. Door­dacht anti­ciper­en, cre­at­ief uit de hoek komen, zor­gen voor leuke online rub­riek­en, kleine ver­rass­in­gen waar­bij je heel spe­cifiek een doel­groep tar­get, geloofwaar­dig nieuws bren­gen, een bal­ans zoek­en dat voor elke leeftijdsgroep werkt … Alle­maal uit­dagin­gen die we graag aangaan. 

Shop11

Safe haven’

Effi­ciënte en eer­lijke com­mu­nic­atie does the job. To the point and less is more. Geen lucht­ba­lonnen laten opgaan of grote bew­erin­gen maken waar je dan niet meer op ter­ugkomt. Is er een prob­leem met een danser, heeft hij of zij een houd­ing die niet gepast is dan gaan we in dia­loog. Is de per­soon mind­er­jarig, dan nodi­gen we standaard de ouders uit en plannen we een gesprek in. Soms loopt het fout, gaan ouders er niet op in en wil men niet open­staan voor een con­structief her­stel­ge­sprek. In dat gev­al zijn prin­cipes van prim­or­di­aal belang. Een club van net geen 1000 leden hou je niet in con­trole door je als een slang in hoog gras te bewe­gen maar als een rots in het water je stand­vastig op te stel­len. Wij zijn die vuurtoren in tijden van storm. De safe haven voor velen. Dansers die al sinds dag 1 bij ons sporten, kunnen getui­gen van onze visie.

Voor hen is Hyp­nosis niet zomaar hun dansschool. Het is voor hen een eigen stekje geworden waar ze voor­al zichzelf kunnen zijn. Een plek waar je al eens mag hui­len, vloek­en, diep zit­ten, …maar voor­al een plek waar ze jou ter­ug oppep­pen en ler­en van door te gaan en niet op te geven.

Getui­genis Nath­alie Mad­dens, mama van Britt en Mirthe Serroels’

Bij het woord dansschool wil ik toch wel even mijmer­en. Voor mijn dochters is Hyp­nosis meer dan zomaar hun sport­club. Tuurlijk ler­en ze er dansen maar er is zoveel meer. De vriend­schap­pen die ze daar creëren beteken­en zoveel voor hen in hun jeug­d­leven. Ze ler­en er hun eer­ste lief kennen maar ook hun eer­ste lief­des­ver­driet. Ze ont­dekken wat ont­gooch­el­ing is wan­neer een cast­ing niet is gelukt maar voelen wat eufor­ie is wan­neer ze een podi­umkans krij­gen. Voor hen is Hyp­nosis niet zomaar hun dansschool. Het is voor hen een eigen stekje geworden waar ze voor­al zichzelf kunnen zijn. Een plek waar je al eens mag hui­len, vloek­en, diep zit­ten, …maar voor­al een plek waar ze jou ter­ug oppep­pen en ler­en van door te gaan en niet op te geven. 

Een plek waar ze kansen krij­gen om te groei­en. Niet één kans, maar twee, drie en als het nodig is veel meer. Elk op zijn eigen tempo omd­at jul­lie als geen ander weten dat ieder lid van jul­lie crew uniek is. 

Als je dus aan mij als ouder zou vragen: wat is de kers op de taart? Of de piek op de ker­st­boom? Dan zeg ik : Hyp­nosis is de thuishaven van de dansende jeugd in Roe­selare. Een plek waar je jezelf mag en kan zijn. Waar coach Steve toez­iet dat niet alleen het dansen evolueert maar ook de school­stud­ies niet uit het oog worden ver­loren. Een plek waar coach Sally de tran­en droogt en met haar tover­g­lim­lach ieder lid pro­beert gelukkig te maken. Maar ook een stek waar ik als ouder mij welkom voel, waar prob­le­men besproken worden en oplossin­gen uit de tover­doos van Hyp­nosis verschijnen.


Shop13

Gren­zen bewaken’

2 vrijwil­li­gers­ver­ant­woor­delijken en 1 ver­trouwen­sper­soon zor­gen ervoor dat het man­age­ment voel­ing blijft houden met de klein­ste prob­le­men. Bij Hyp­nosis is er geen plaats voor voort­rek­ker­ij, haantjesgedrag of voor-wat-hoo­rt-wat opdracht­en, van docent tot leer­ling en vice versa. Ped­ago­gisch ver­ant­woord sporten, je kind kunnen afz­etten in een ver­trouwde omgev­ing met respect voor elkaars gren­zen en men­in­gen. Een danser die tegen een docent of artistiek dir­ec­teur zijn men­ing op een beleef­de mani­er kan en mag zeg­gen zon­der daarop afgestraft te worden. Het ligt mis­schi­en alle­maal voor de hand, maar het is wein­ig dan­sclubs gegeven.

Kwal­iteits­volle dansschool’

In het voor­jaar van 2020 ontvin­gen we het kwal­iteitsla­bel​‘kwal­iteits­volle dansschool’ van de dansfed­er­atie Danss­port Vlaander­en. Op het eer­ste zicht denk je​‘so what?’. Maar je krijgt dit label niet zomaar, je dient aan heel wat variabelen te vol­doen. Je dient een sub­lieme score te hebben op 6 ver­schil­lende cat­egor­ieën: club­man­age­ment, spor­tieve werking, accom­mod­atie, gedip­lomeerde les­gevers, eth­iek en extra’s.

Het label is toon­aangevend voor extern­en en dient als bewijss­tuk en verzeker­ing van de kwal­iteit en ster­ktes van een dansschool. Intern voor het club­be­stuur, de les­gevers en de leden is het kwal­iteitsla­bel iets om trots op te zijn. Het is een belon­ing voor het harde werk dat we lev­er­en om onze organ­isa­tie ster­ker te maken. Het is ook om al deze reden­en dat we wer­den gecon­tact­eerd om de cho­reo­grafie op het them­alied PORSELEIN uit te werken voor Rode Neuzen Dag 2020 in samen­werking met VTM, Q‑Music en Belfius. 

Inter­view over Rode Neuzen met Min­is­ter van Welzijn, burgemeester Stad Roe­selare en enkele dansers van de mid­del­bare dansopleiding​‘De Dansacademie’

Cho­reo­grafie die we mocht­en bren­gen voor Rode Neuzen in samen­werking met​‘De Dansacademie’ van het MSKA te Roeselare

Bar 2

Kijk niet weg’

Artistiek dir­ec­teur Steve Burggraeve is tevens ook voorzit­ter van de wed­strijd­com­mis­sie van Danss­port Vlaander­en. Eer­lijk en fair sporten is voor hem heel belan­grijk, maar ook je vei­lig voelen in je team, club of dansschool. Acties van 1712 en Danss­port Vlaander­en verdien­en zo alle nodige aan­dacht. 17 decem­ber (17÷12 — 1712, you get the pic­ture) Is de dag tegen grensov­er­s­chrijdend gedrag, de dag waarop we dit blo­g­bericht dan ook graag lan­ceren. Bekijk alvast even de getui­gen­is­sen van Aagje Van­wal­leghem en andere via deze link

De voor­bije jar­en kwa­men ver­schil­lende geval­len van grensov­er­s­chrijdend gedrag en mis­bruik in de sport- en cul­tuur­sect­or aan het licht. Onderzoekers en hulpver­len­ers weten al langer dat geweld en mis­bruik er meer voorko­men dan je denkt.

Zit je zelf met een prob­leem in jouw dansschool of wed­strijdteam? Breekt je coach de grens tussen docent en leer­ling? Vind je bepaalde bericht­en van een dans­do­cent niet kunnen? Laat dan van je horen. Bij Hyp­nosis kan je in eer­ste lijn ter­echt bij onze ver­trouwen­sper­soon Christel Van­ler­berghe op het gsm num­mer 0472104431 of bij de API(Aans­preek­punt Integ­riteit) van Danss­port Vlaander­en via jolien@​danssportvlaanderen.​be. Wij werken met het vlaggensysteem.

Wist je dat vanaf septem­ber 2021 alle docenten bij Hyp­nosis ook een bewijs van goed gedrag en zeden (niveau 2) moeten voor­leg­gen. Dit bewijst dat ze met kinderen/​minderjarigen mogen werken en in het verleden geen mis­stap­pen hebben begaan. Het lijkt over­bod­ig, maar het toont aan dat wij ook geven om de men­tale gezond­heid van jouw kind. Zo kan jij in alle ver­trouwen jouw kind afz­etten.

Kort op de bal spelen, prin­cipes houden, een luist­er­end oor vor­men, elke dag 100% focus op je werking en er noo­it van uit gaan dat alles ges­meerd loopt: dit zijn enkele slag­zinnen waarmee artistiek dir­ec­teur Steve zijn dag keer op keer begint.

Bar 14

Een tweede thuis’

Ook onze infra­struc­tuur vormt een belan­grijk onder­deel. Een​‘big screen’ TV, fat­boys, zetels met dek­entjes tijdens de win­ter­maanden, poe­fjes, lounge chairs, kleine krukjes, de stille studeer­ruimte, de chille relaxzone, ons hang­net voor 10 vol­wassen­en, per­soon­lijke lock­ers, je smart­phone vei­lig kunnen opladen in een char­ging box, gratis wifi waar tot 300man op het­zelf­de moment kan streamen op bij­voor­beeld Net­flix, een fijne bar­v­rouw of sto­ere get­a­toeëerde bar­man die je favori­ete straw­berry fantasy smooth­ie shaket of die fijne cof­fee­house Spo­ti­fy playl­ist op een zater­dag­n­am­id­dag. Het zor­gt voor een bele­v­ing die niet alleen stim­ul­er­end maar ook innov­er­end werkt bij jong en oud. Stiekem zagen we eens een mama en papa een digit­aal fotoal­bum van hun zomer­re­is maken ter­wijl hun dochter­tje aan het dansen was. Beiden nageni­etend van hun hemelse zomer­re­is met een heer­lijke Rom­bouts kof­fie en Latte Macchiato.

Kijk even binnen bij HDAC Basecamp

Hypnosis Dance Academy
Groenestraat 170B
8800 Roeselare
Belgium
maandag 16:30 - 21:30
dinsdag 16:30 - 22:00
woensdag 12:45 - 21:00
donderdag 16:30 - 22:00
vrijdag 16:30 - 22:00
zaterdag 08:45 - 17:00
zondag gesloten