Legal Group

Hypnosis Dance Academy:
Privacy policy

Leer hier hoe wij omgaan met jouw per­soon­lijke data

1. Algemeen

Hyp­nosis hecht veel waarde aan de bes­cherm­ing van je per­soonsgegevens en jouw pri­vacy. In deze pri­vacyverklar­ing wil­len we heldere en trans­paran­te inform­atie geven over hoe wij omgaan met per­soonsgegevens. Wij doen er alles aan om je pri­vacy te waar­bor­gen en gaan daarom zor­gvuldig om met per­soonsgegevens. Hyp­nosis houdt zich in alle geval­len aan de toe­p­as­selijke wet- en regel­gev­ing, waaron­der de Alge­mene Ver­or­den­ing Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je per­soonsgegevens ver­werken in overeen­stem­ming met het doel waar­voor deze zijn ver­strekt, deze doelen en type per­soonsgegevens zijn bes­chreven in deze Privacyverklaring;
 • ver­werking van je per­soonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waar­voor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uit­drukkelijke toes­tem­ming als wij deze nodig hebben voor de ver­werking van je persoonsgegevens;
 • passende tech­nis­che en organ­isat­or­ische maatregel­en hebben gen­o­men zod­at de bevei­li­ging van je per­soonsgegevens gewaar­bor­gd is;
 • geen per­soonsgegevens doorgeven aan andere partijen, ten­zij dit nodig is voor uit­vo­er­ing van de doeleinden waar­voor ze zijn verstrekt;
 • op de hoo­gte zijn van je recht­en als bet­rokken per­soon omtrent je per­soonsgegevens, je hierop wil­len attent maken en deze wil­len respecteren.Persoonlijke iden­ti­fic­atiegegevens: naam, voor­naam, adres, tele­foon­num­mer, e‑mailadresRijksregisternummer, per­soon­lijke ken­merken: geslacht, geboor­te­datum, geboorte­p­laats, nationaliteit

Als Hyp­nosis zijn wij ver­ant­woor­delijk voor de ver­werking van jouw per­soonsgegevens. Indi­en je na het doorne­men van onze pri­vacyverklar­ing, of in alge­menere zin, vragen hebt hierover of con­tact met ons wenst op te nemen kan dit via onder­staande contactgegevens:

Hyp­nosis Dance Academy vzw

Adres: Broeder Adolf­straat 3, 8800 Roeselare

Email­adres: info@​hdac.​be

Tele­foon­num­mer: 0486414404

2. Waarom ver­werken wij persoonsgegevens?

Jouw per­soonsgegevens worden door Hyp­nosis ver­werkt ten beho­eve van de vol­gende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deel­ne­men aan de activ­iteiten van Hyp­nosis (uit­vo­er­ing overeenkomst)
 • Het ver­sturen van nieuws­brieven en uit­nodi­gin­gen (toes­tem­ming betrokkene)
 • Het beko­men van sub­sidiëring door de over­heid (wettelijke verplichting)

Voor de boven­staande doel­stellin­gen kunnen wij de vol­gende per­soonsgegevens van jou vragen, ops­laan, verzamelen en ver­werken voor de vol­gende doelstellingen: 

 • Per­soon­lijke iden­ti­fic­atiegegevens: naam, voor­naam, adres, tele­foon­num­mer, e- mailadres
 • Rijk­s­reg­isternum­mer
 • Per­soon­lijke ken­merken: geslacht, geboor­te­datum, geboorte­p­laats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waar­voor we de gegevens hebben verkregen.

3. Ver­strekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen ver­strekken indi­en dit noodza­kelijk is voor uit­vo­er­ing van de hier­boven bes­chreven doeleinden.

Wij geven noo­it per­soonsgegevens door aan andere partijen dan die­gene waarmee we een ver­werker­sov­ereen­komst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij uit­er­aard de nodige afspraken om de bevei­li­ging van jouw per­soonsgegevens te waar­bor­gen.

Ver­der zul­len wij de ver­strekte gegevens niet aan derden doorgeven ten­zij dit wettelijk ver­p­licht en/​of toegestaan is.

Tevens kunnen wij per­soonsgegevens delen met derden indi­en je ons hier toes­tem­ming voor geeft. Je hebt het recht om deze toes­tem­ming ten allen tijde in te trekken, zon­der dat dit afbreuk doet aan de recht­matigheid van de ver­werking voor de intrekking daar­van.

Wij ver­strekken geen per­soonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

4. Mind­er­jari­gen

Wij ver­werken alleen per­soonsgegevens van per­son­en jonger dan 18 jaar indi­en daar­voor digitale toes­tem­ming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Bewaartermijn

Hyp­nosis bewaart per­soonsgegevens niet langer dan noodza­kelijk voor het doel waar­voor deze zijn ver­strekt dan wel op grond van de wet is vereist. Hyp­nosis ver­bindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laat­ste gebruik van deze gegevens.

6. Bevei­li­ging van de gegevens

Vol­gende passende tech­nis­che en organ­isat­or­ische maatregel­en zijn gen­o­men om per­soonsgegevens te bes­cher­men tegen onrecht­matige verwerking:

 • Alle per­son­en die namens Hyp­nosis van je gegevens ken­nis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheim­houd­ing daarvan.
 • We testen en eval­u­er­en regel­matig onze maatregelen.
 • Onze medew­erkers zijn geïn­formeerd over het belang van de bes­cherm­ing van persoonsgegevens.
 • We hanter­en een gebruiker­snaam en wacht­woord­beleid op al onze systemen. 
 • Wij maken back-ups van de per­soonsgegevens om deze te kunnen her­stel­len bij fysieke of tech­nis­che incidenten.

7. Je recht­en omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aan­passing of het wis­sen van de per­soonsgegevens die wij ontvan­gen hebben. Via het hoger ver­melde adres kun je hier ons hier­voor con­tacter­en.

Tevens kun je bezwaar indien­en tegen de ver­werking van je per­soonsgegevens (of een deel hier­van) door ons of door één van onze ver­werkers.

Ook heb je het recht om de ver­strekte gegevens door ons te laten over­dra­gen aan jezelf of in jouw opdracht dir­ect aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legit­imer­en voord­at wij gehoor kunnen geven aan voornoem­de verzoeken.

8. Klacht­en

Mocht je een klacht hebben over de ver­werking van je per­soonsgegevens dan vragen wij je hierover dir­ect con­tact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dien­en bij de Pri­va­cy­com­mis­sie, dit is de toe­zich­thoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.

9. Wijzi­ging privacyverklaring

Hyp­nosis kan de pri­vacyverklar­ing steeds wijzi­gen. Van deze wijzi­ging zul­len we een aankondi­ging doen op onze web­site. De laat­ste wijzi­ging gebeurde op 1 maart 2018.

Hypnosis Dance Academy
Groenestraat 170B
8800 Roeselare
Belgium
maandag 16:30 - 21:30
dinsdag 16:30 - 22:00
woensdag 12:45 - 21:00
donderdag 16:30 - 22:00
vrijdag 16:30 - 22:00
zaterdag 08:45 - 17:00
zondag gesloten