Legal Group

Hypnosis Dance Academy:
Algemene Voorwaarden

Hier­mee ga je akkoord wan­neer je lid bent bij ons.

Door het invul­len van een ins­ch­rijv­ings­for­mu­li­er voor de wekelijkse lessen, work­shops, dans­voor­stellin­gen, beur­ten­kaartsessies of danskampen bevestig je je defin­it­ieve inschrijving. 

Voor work­shops, dans­voor­stellin­gen en danskampen geldt een NO-REFUND policy. Dat wil zeg­gen: ins­ch­rijven, tick­et kopen en betalen is defin­it­ief. Nadien annuler­en en geld ter­ugv­ragen (onder welke vorm ook) is niet mogelijk, zelfs niet wegens medis­che reden­en of ziekte. 

Voor wekelijkse dans­lessen geldt even­eens een NO-REFUND policy. Wie ins­ch­rijft voor een wekelijkse les, is op het moment van ins­ch­rijv­ing zeker dat hij deze les zal vol­gen en betaalt het lidgeld binnen de 15 kal­ender­d­a­gen. Mits overeengekomen met artistiek directeur Steve Burggraeve kan betaling in schijven worden toegestaan, echter dient het volledige bedrag tegen ten laatste februari van hetzelfde sportjaar voldaan te zijn. 

Na ins­ch­rijv­ing kan geen lidgeld ter­ug gev­raagd worden. Enkel dwin­gende medis­che reden­en (in het gips, rol­stoel, krukken …) worden nog aan­vaard. Ins­ch­rijven voor een danscursus is defin­it­ief wat betek­ent dat een danser de les­in­houd heeft door­gen­o­men via onze web­shop en/​of web­site en akkoord gaat met de moeilijkheidsgraad. Leswis­sels kunnen echter toegestaan worden mits akkoord van docent en artistiek dir­ec­teur Steve Burggraeve.
De reden voor deze invo­er­ing is evid­ent: onze lessen kennen een ins­ch­rijv­ingsstop. We wil­len de spon­t­ane ‑niet over nagedachte- ins­ch­rijvin­gen zo vermijden om dan de dansers die op een wacht­lijst komen te staan nu wel de kans te geven met­een hun plaats in te nemen. 

Onze danslessen zijn niet docentgebonden, maar stijlgebonden. Wanneer een docent bijvoorbeeld ziek is of uitvalt, zoekt de club een geschikte vervanger. De club beslist wat onder de noemer geschikt valt. Clubleden kunnen onder geen enkele vorm lidgelden terugeisen omdat er een andere docent op een les wordt geplaatst.

Door je in te schrijven ga je akkoord met de afspraken van het dan­s­cen­ter die je kan opv­ragen via info@​hdac.​be. Indi­en een gedeel­telijke of volledige ter­ug­betal­ing gebeurt zoals hier­voor bes­chreven (dwingende medische redenen), wordt steeds een admin­is­tratiekost van € 40, excl BTW per­cent­age en verzeker­ing afge­houden daar dit reeds gemaakte kos­ten zijn. 

In gev­al van over­macht is een ter­ug­betal­ing niet mogelijk. We prober­en in dit gev­al altern­atieve les­vor­men te voorzi­en. We com­penser­en waar mogelijk en vragen om begrip in dergelijke uitzon­der­lijke situ­aties. Lidgeld wordt in gev­al van over­macht noo­it terugbetaald.

Een volledig seizoen (sept-mei) telt minimum 26 en maximum 30 lesweken. Er kan eens een les wegvallen wegens een feestdag of ziekte. Indien er meer dan 4 lessen zouden wegvallen, dan zal de club dit verschil compenseren met inhaallessen.

(vanaf seizoen 23 – 24 en volgende) Wanneer een dansles om eender welke reden gestaakt wordt, dan zal de club een alternatief aanbieden binnen of buiten het sportseizoen. Dit alternatief zal de gemiste uren compenseren. Clubleden kunnen onder geen enkele vorm lidgelden terugeisen.

De instructies van de docenten worden stipt en onmid­del­lijk opgevolgd. 

De docenten zijn gemachtigd elke leer­ling die de lessen stoort door onaan­vaard­baar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeg­gen. Een ter­ug­betal­ing van het lidgeld om deze reden­en wordt niet aan​vaard​. De leer­lin­gen en ouders zijn respect­vol ten aan­zi­en van de docenten, bestuursleden en de andere leer­lin­gen. Pesten en geweld (verbaal als fysiek) worden niet toegestaan.

Het is niet toe­gel­aten te eten tijdens de lessen. Kauwgom is ten streng­ste ver­boden. Water en sportdrank is toegestaan wan­neer de docenten dit nodig acht­en. In het gebouw is enkel eigen water toe­gel­aten. Fris­dranken en andere dranken dien­en aangekocht te worden aan de bar. Hyp­nosis heeft een uit­gebreid aan­bod aan warme snacks ter beschikking. Wie als­nog een eigen warme maaltijd wil opwar­men, zal gev­raagd worden om 0,50 euro te betalen aan de bar als consumptiekost.

Je emailadres wordt in een lijst gep­laatst dat enkel wordt gebruikt ter pro­motie van HDAC-doeleinden. 

Door je in te schrijven of een work­shop te vol­gen, ga je akkoord dat we foto’s en video’s met jou erop mogen pub­licer­en en gebruiken ter reclamedoeleinden. Ook wanneer je stopt met dansen bij de club, kunnen de gemaakte beelden nog steeds gebruikt worden.

Toegangs­gelden van dans­voor­stellin­gen worden niet ter­ug­betaald of omgeruild.

Wijzi­gin­gen afspraken voor een wed­strijd­danser bij een team van Hyp­nosis Dance Academy.
Deze afspraken gaan in vanaf seizoen 22 – 23 en vol­gende.

Je krijgt begin septem­ber de data van de wed­strijden voor het volledige seizoen mee­gedeeld. Je houdt deze data vrij zod­at het gehele team en de coach op je kan reken­en. Kan je niet deel­ne­men aan een wed­strijd in het seizoen, dan laat je dit in septem­ber reeds weten. Doe je dit later, dan ver­lies je je recht op vaste danser in een team en zal de coach een besliss­ing nemen.

Drie afwezigheden tijdens de wekelijkse repetit­ies beteken­en auto­mat­isch uit het team als vaste danser (enkel een medisch attest of dwin­gende reden zijn geldig en tel­l­en niet mee zoals bv een schoo­lop­dracht of ‑uit­stap, begraf­enis …). Een coach moet op zijn dansers kunnen reken­en. Voor de team­spir­it is het even­eens oppor­tuun om er steeds te staan.

Elke danser zet zich 100% in tijdens de teamtrainin­gen. Je bent een ambas­sadeur van ons gerespect­eerd danshuis, dus we ver­wacht­en een zekere fier­heid. Er zijn er veel die graag in je plaats zouden wil­len staan.

Hyp­nosis gere­lat­eerde show­cases en opdracht­en hebben voor­rang op externe dansopdrachten/​wedstrijden bij andere organ­isa­ties, dansers, coaches … Wie deze regelt schendt, wordt onmid­del­lijk uit het team gez­et zon­der recht op ter­ug­betal­ing lidgeld. Wil je als danser een externe dansop­dracht doen, dan onder­steun­en we dit volledig, maar vraag je eerst toes­tem­ming aan artistiek dir­ec­teur Steve en de betref­fende coach voor je toezegt bij de des­be­tref­fende dansop­dracht. Je doet dit via mail naar info@​hdac.​be. Toes­tem­ming kan worden gewei­gerd als eigen werking wordt gecom­prom­mit­teerd (lees: afwezig op wed­strijden, show­case en meer­dere wekelijkse trainin­gen mis­sen). Rede­n­er­ing: Hyp­nosis traint de dansers op en voorziet een aan­trekkelijk docenten­pakket dus is het ook maar logisch dat ons danshuis voor­rang krijgt. Het is een vorm van respect dat begre­pen en gewaardeerd dient te worden tegen­ov­er coach en man­age­ment.

Elke danser doet zijn uit­er­ste best en zet zich flex­i­bel in om deel te nemen aan elk optre­den, los van wed­strijden. Deze pub­liek­strainin­gen zijn belan­grijk en onmis­baar voor elk team. We begrijpen dat bij last minute aankondi­gen dit niet evid­ent is, maar appre­ciëren een zekere flexibiliteit.

Een danser van een wedstrijdteam kan geen externe coach(es)/trainer(s) van buiten de clubwerking aanspreken voor creatie/​afwerking van een solo/​duo. Wenst de danser hierop een uitzondering, dan dient schriftelijke toestemming gevraagd te worden bij de clubleiding. Docenten uit de middelbare programma’s ism MSKA Roeselare vormen hierop een uitzondering.

Elke danser vol­gt zijn min­im­umpakket van 4 cursussen per week. Indi­en dit niet lukt om een of andere reden (ver­der­studer­en, stages …), dan neem je con­tact op met artistiek dir­ec­teur Steve via info@​hdac.​be en bekijken we de mogelijkheden.

Zo krij­gen we teams waarop we volledig kunnen reken­en voor wed­strijden en optre­dens. Het indi­vidu­al­isme kunnen we geen voor­rang geven op de teamplay­er-gedachte.

Wie als­nog wil stop­pen met een wed­strijdteam, laat dit weten aan artistiek dir­ec­teur Steve voor de start van het nieuwe seizoen door te mai­len naar info@​hdac.​be. Doe je dit later, dan ver­lies je je recht op ter­ug­betal­ing van het lidgeld voor de teamles.

Door je in te schrijven bij een wed­strijdteam vanaf seizoen 22 – 23 en vol­gende, ga je akkoord met deze voor­waarden.

Vragen? info@​hdac.​be

(algemene voorwaarden gepubliceerd 30 mei 2022)

Hypnosis Dance Academy
Groenestraat 170B
8800 Roeselare
Belgium
maandag 16:30 - 21:30
dinsdag 16:30 - 22:00
woensdag 12:45 - 21:00
donderdag 16:30 - 22:00
vrijdag 16:30 - 22:00
zaterdag 08:45 - 17:00
zondag gesloten